jonbashekhordad.wordpress.com
مظلومیت دیگر چه امتیازی است ؟ گور پدر مظلومیت! محمد زارعی در رثای صانع ژاله
هنوز نوشتن برام سخت است. یادم است دو سال پیش بیست و پنچ بهمن. توی بولوار کشاورز بودم و داشتم می رفتم سمت خانه که یکی زنگ زد بهم گفت صانع کشته شد. «تیر خورد»؟!! هنوز هضم کردنی نیست. با چ…