jonbashekhordad.wordpress.com
دختر دانشجویی خود را دار زد
یکی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی خود را دار زد.به گزارش بازتاب خانم س . م دانشجوی ترم دوم دندانپزشکی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صبح پنج شنبه گذشته در خوابگاه دانشجویی خود …