jonbashekhordad.wordpress.com
«تو که از معامله نصیبت جز با د نیست ، حدیث با د فروشان چه می‌‌کنی‌ باور؟!» سعید صارمی
ایران تریبونال تمام شد. هر چند اگر که گردانندگان و هودارانش بخواهند با سرگرم کردن خودشان با پالتاک بازی ، و این قبیل تحرکات ، نشان دهند که اتفاقی نیفتاده است. اتفاق افتاده است. این را هر عقل سلیمی…