jonbashekhordad.wordpress.com
راديو ندا : مردم از گراني هاي سرسام آور و دغدغه هاي خود مي گويند
گفتگوي راديو ندا با شهروندان در مورد گراني ها و دغدغه هاي آنها. يكي از شهروندان كه كارگر ساختماني است به راديو ندا گفت: ‹‹ زندگي خيلي سخت شده ؛ ما زندگي نمي كنيم فقط زنده ايم؛ مرگ شرافت داره به اين…