jonbashekhordad.wordpress.com
نوید مهرآذر:کشتار ۶۷ جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد
کشتارسال ۶۷، جنایتی است که می شود با آن نمایی کلی از توحش رژیم اسلامی را نشان داد. کشتار ِ سال ۶۷ اوج همه ی جنا یت ها ئی است که رژیم مرتکب شده است. جنا یت هایی که قبل از آن درکل زندان ها ی رژ…