jonbashekhordad.wordpress.com
هاشم آزادی: شام آخر(ده شهریور) « انسان باید زندگی کند و به وظایف انسانی خود عمل نماید»
شام آخر(ده شهریور)« انسان باید زندگی کند و به وظایف انسانی خود عمل نماید» هاشم آزادی«لحظاتی هستند که دوران سازندکلماتی که دل انگیزتر از آوازند مردهایی که تو گویی آناناز دل پاک حقیقت زادند».…