jonbashekhordad.wordpress.com
برنامه هایی از تلویزیون راه کارگر
دو تصویر متفاوت از حذف یارانه ها اطلاعیه کانون نویسندگان ایران درمحکومیت بازداشت فریبرز رئیس دانا دانشجویان به حمایت از مردم برمی خیزند…