jonbashekhordad.wordpress.com
تظاهرات ایستاده در مقابل زندان اوین. 3مرداد88
ویدئو کلیپ روز 3 مرداد در مقابل زندان جهنمی اوین و فریاد رسای خانواده های زندانیان سیاسی با شعار فراگیر شده » زندانی سیاسی آزاد باید گردد»…