jonbashekhordad.wordpress.com
چند ویدئوکلیپ از تظاهرات دیروز مردم تهران در میدان ونک و…
چند ویدئو کلیپ در 3 مرداد از تظاهرات مردم در میدان ونگ ، پارک ملت و فریاد الله اکبر شبانه یدئو 2 ویدئو 1 ویدئو 3 ویدئو 4 ویدئو5…