jomardi.wordpress.com
ტემპერატურის და წარმადობის კონტროლი HWiNFO & MSI Afterburner
ამ ორი პროგრამის HWiNFO და MSI Afterburner – ის ერთათ მუშაობა მოგვცემს საშუალებას ვიცოდეთ რამდენათ დატვირთულ რეჟიმში მუშაობს სისტემა ამა თუ იმ თამაშში რეალურ დროში. ეს კი თავის მხრივ დაგვეხმა…