johorebar.org.my
Circular No. 34/19: Dasar Permohonan Pindah Milik Pegangan Berkadar Di Bawah Seksyen 160 (1), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dalam Kawasan Pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Pengerang
1. Kindly be informed that the Johore Bar Committee received a notice from the Pihak Berkuasa Tempatan (“PBT”) Pengerang, informing the requirement o…