joel7th.wordpress.com
[Tiêu Liên] Canh ba (4)
Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU Rating: lên hẳn 18+ cho an toàn (dù bản thân bạn không thấy 18+ cho…