joel7th.wordpress.com
[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–6)
Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided) Genres: fanfiction, alternate universe Rating: 12+ Nhân vật: Diệp Khai, OC — Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 C…