joel7th.wordpress.com
[Pics] Siegfried x Karna / Part 2
Do số hình ở post cũ bắt đầu quá nhiều nên bạn chuyển bớt sang post mới. Lưu ý 1: Hình KHÔNG phải của bạn Joel (NOT my pictures!) mà là download chủ yếu từ pixiv.net và twitter.net. Bạn Joel ý thức…