joel7th.wordpress.com
[Cảm nhận nhân vật] Plastic, Low và Cheap (Tân Biên Thành Lãng Tử)
Warnings: Đây là bài bash nhân vật và diễn viên cho nên từ ngữ có thể đá xoáy hay đá trực tiếp; nếu bạn đồng tình, chúng ta bắt tay nhau đi; nếu bạn không đồng tình hay cảm thấy ai-đồ nhà mình bị x…