joel7th.wordpress.com
[Cổ Long] Chương 22
“Hoàn cảnh công tác của Lộ Tiểu Giai. Tình duyên trời định của Yến Phó” Đồn cảnh sát Cổ Long, một ngày đẹp trời. (Thực ra thành phố này gọi là Cổ Long, cho nên chẳng những có trường cao đẳng Cổ Lon…