joel7th.wordpress.com
[Cổ Long] Chương 21
“Tiêu Thập Nhất Lang gặp Tiểu Hôi Lang, thời gian tươi đẹp của những nhân vật phụ” Hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, thở ra—— Mọi người còn nhớ A Phi không? Đúng đúng đúng, chính là cậu thanh niê…