jobdoa.com
Visa kỹ năng đặc định-tokutei gino cho tts về nước muốn quay lại nhật
Visa kỹ năng đặc định-tokutei gino cho mọi đối tượng, đặc biệt là tts về nước muốn quay lại nhật nhật mà không cần phải thi nghề và tiếng.