jobdoa.com
Quy định và thỏa thuận sử dụng trang web jobdoa.com
Thông cáo pháp lý Trang này nói rõ về những thỏa thuận và điều kiện (dưới đây gọi là bản Thỏa thuận) khi bạn sử dụng bất cứ dịch vụ hoặc tin tức đăng trên trang web jobdoa.com. Xin vui lòng đọc bản Thỏa thuận này cẩn thận. Không sử dụng trang web jobdoa.com nếu bạn không đồng ý với những điều khoản trong bản Thỏa thuận này. Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn không chấp nhận thỏa thuận thì bạn nên ngưng sử dụng trang web jobdoa.com. Việc sử dụng trang web jobdoa.com được xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những bản Thỏa thuận này đưa ra. envijob có thể xem xét và bổ sung bản Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại nội dung bản Thỏa thuận vì bạn có thể bị ràng buộc. Một số vùng của trang web jobdoa.com không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng toàn bộ hay bất cứ phần nào thuộc vùng như thế, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thỏa....