jobdoa.com
QUY ĐỊNH BẢO MẬT | Đi nhật theo diện kỹ sư, dạng kỹ thuật viên-xuất khẩu lao động nhật bản
Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân được xem là những thông tin liên quan đến một cá nhân sử dụng bao gồm: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ email, nơi làm việc, và các yếu tố đặc trưng của từng cá nhân. Thông tin cá nhân của từng người có những nét đặc trưng riêng không bị nhầm lẫn với bất kỳ cá nhân nào khác. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân theo các mục dưới đây (nhưng không giới hạn): (a) cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng trang web jobdoa.com, (b) cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba với sự đồng ý của Người sử dụng, (c) liên hệ với Người sử dụng để xác nhận hay để có thêm thông tin. Trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân Trong trường hợp Người sử dụng không cung cấp (hay cung cấp không đầy đủ) các mục cần thiết trong phần khai thông tin và dịch vụ của trang web jobdoa.com thì Người sử dụng sẽ không thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ....