jobdoa.com
Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành ăn uống nhà hàng - nghề chế biến thức ăn
Nội dung thi kỹ năng đặc định ngành ăn uống nhà hàng, nghề chế biến thức ăn.