jobdoa.com
Kỹ sư IT
1. Kỹ sư C/C++, C# ( 2 người) Hiểu rõ về: C/C++, C#. Hiểu về Window, Linux Có kinh nghiệm là lợi thế 2. Kỹ sư JAVA và Microsoft .NET( 2 người) Hiểu rõ 1 trong 2 JAVA và Microsoft .NET Có hiểu biết về: C/C++