jn7.net
C# ile CapsLock Kontrol Fonksiyonu - JN7.net
C# ile capslock tuşunu açıp kapatmak için kullanışlı bir fonksiyonu ve fohksiyon ile geliştirilmiş örnek bir uygulamayı paylaşıyorum. // ReSharper disable InconsistentNaming [DllImport("user32.dll")] static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo); static void ToggleCapsLock(bool onOrOff) { if (IsKeyLocked(Keys.CapsLock) == onOrOff)return; keybd_event(0x14, 0x45, 0x1, (UIntPtr)0); keybd_event(0x14, 0x45, 0x1 | 0x2, (UIntPtr)0); } // …