jjkishor.wordpress.com
રાત્રી : પુરુષાર્થીની માતા !
“રજનિ પુરુષાર્થોને અંતે ઊગે’, નહીં સત્ય તે; રજનિ પુરુષાર્થોને છાયા ધરે મધુમાત–શી !” – જેઠાલાલ ત્રિવેદી. રાત અને દીવસને આપણે મોટા ભાગે સામસામા છેડે બેસાડેલાં છે. તે બન્ને જાણે એકબીજાથી વીરોધી ને…