jjkishor.wordpress.com
નગરની રેત શેં મળે ન મળે ?!
ગઝલકાર ‘આદિલ’જીને ! –જુગલકીશોર. [શીખરીણી] નદીની રેતીમાં નગર રમતું જોઈ, તમને જવાનું ના રુચ્યું; ભીની ભીની સુગંધો શ્વસનમાં ભરી ઉંડી, જોઈ લીધ નજર મીઠી સ્વજનની, ગ્રહી લી…