jennifer.blog
ShellCheck
ShellCheck Shell script analyzer.