jeenina.com
Tag 50
1. ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย อืมม์… พ่อชื่อ “บัณฑิต” แม่ชื่อ “ทัศนีย์วรรณ” …. ตอนแรกพ่อเลยว่าจะให้ชื่อ ด.ญ. บรร-ทัด … อะจ๊าากกก ! .. วิศวกร…