jeenina.com
เจเจ จ๊ะจ๋า พาไปดูเครื่องบินที่สุวรรณภูมิค่ะ
เคยไปดูเครื่องบินขึ้นที่ดอนเมืองแล้ว จะพลาดที่สุวรรณภูมิได้อย่างไร ? … เจเจไม่ได้กล่าวไว้ (มั้ง?) แต่คุณพ่อได้จัดให้ เนื่องจากเป็นทางผ่านระหว่างกลับจากบ้านปู่กับย่าที่ชลบุรีค่ะ ที่นี่หาที่จอด…