jeenina.com
SG Open House 2019
Disclaimer : ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนว่า ในขณะที่เขียน entry นี้ – น้ อ ง เ จ เ จ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ส อ บ เ ข้ า ร. ร. นี้ น ะ ค ะ – … ดังนั้น น้องเจเจจึงอาจได้เรียน หรือไม่ได้เรียน รร.…