jeenina.com
ของเล่นใหม่ ใน Office 555
ช่ ว ง ป ล า ย ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ …ส่วนใหญ่แล้วข้าราชการทั้งหลายก็จะอยู่ที่ Office ไม่ได้ไปไหน เพราะ Project ต่าง ๆ (ควรจะ) ต้องเสร็จหมดแล้ว … แต่จะต้องสรุปงบประมาณ / เคลียร์เงินส่งคืนห…