jeenina.com
Preview Jazz CBU (All-imported from Japan)
ได้ข่าวว่า Honda จะนำเข้ารถยนต์บางรุ่น เพื่อเป็นการทดแทนที่ไม่สามารถผลิตรถยนต์ที่โรงงานที่โรจนะได้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว …. ซึ่งรุ่นนึงที่จะนำเข้ามาก็คือ Honda Jazz แต่ตอนแรก ๆ เสียงยังแตกกัน…