jediyuth.com
ภาพแรกของ Skyline ภาคสาม ได้ชื่อทางการว่า Skylin3s
อาจเป็นเพราะเป็นหนังทุนต่ำ หรือตลาดโลกให้การต้อนรับหนัง…