jediyuth.com
“ช่วงเวลานี้ ประตูได้ปิดไปแล้ว” ผู้บริหารโซนี่พูดถึงข้อตกลงกับดิสนีย์เรื่อง Spider-Man
แฟนๆ ต่างภาวนาว่าการเจรจาระหว่างดิสนีย์กับโซนีจะบรรลุผล…