jediyuth.com
Documentary Club เตรียมฉาย “ชะตาธิปไตย” หนังสารคดีที่รอคอยการฉายมากว่า 7 ปี
ด้วยบรรยากาศการเมืองที่ผ่อนคลายขึ้นหลังจากที่ไม่มีคสช.แ…