jediyuth.com
ทำไมผู้สร้างเลือกปีค.ศ. 1968 เป็นฉากหลังของ Scary Stories to Tell in the Dark
Scary Stories to Tell in the Dark ซึ่งดัดแปลงจากหนังสือ…