jediyuth.com
โรงหนังเฮาส์ อาร์ซีเอ จะเปิดบริการถึง 31 สิงหาคมนี้ ก่อนย้ายไปสาขาใหม่ที่สามย่าน
หลังจากที่เปิดบริการมาถึง 15 ปี ในย่านอาร์ซีเอตั้งแต่ย่…