jediyuth.com
“ผมขอเล่นหนังดี ๆ ดีกว่า” บาติสตาตอบแฟนที่อยากให้เล่นภาคแยก Fast and Furious
มีรายงานว่าเดฟ บาติสตา เป็นตัวเลือกสำหรับตัวละครใหม่ที่…