jediyuth.com
วิโอลา เดวีส กลับมารับบทอแมนดา วอลเลอร์ ใน The Suicide Squad
แม้ว่าผู้อำนวยการสร้างปีเตอร์ ซาแฟรน จะบอกว่า The Suici…