jediyuth.com
ทารอน เอ็จเจอร์ตัน ร้องเพลงเอลตัน จอห์น ในคลิปเบื้องหลัง Rocketman
“เอลตันบอกว่า ผมไม่เคยเห็นใครร้องเพลงของผมได้ดีเท่าทารอ…