jediyuth.com
ข่าวลือ: ฟ็อกซ์ยกเลิกสร้าง Gambit, Doctor Doom, Kitty Pryde และ Silver Surfer
ยังอยู่ในขั้นข่าวลือ แต่ดูเหมือนเป็นข่าวลือจากแหล่งข่าว…