jediyuth.com
ชมคลิป “ด้วยความระลึกถึง” ของรางวัลแรซซี่ แซวผู้ที่อาจต้องจากเพราะการคุกคามทางเพศ
ในพิธีการประกาศรางวัลออสการ์ จะมีช่วงพิเศษที่เรียกว่า “…