jediyuth.com
โคลิน เทรวอร์โรว์ ถอนตัวจากการกำกับ Star Wars: Episode IX
หลังจากการ์เรธ เอ็ดเวิร์ดส์ ถูกถอดจากการทำหน้าที่ถ่ายซ่…