jediyuth.com
เอซรา มิลเลอร์ เปิดเผยว่าเรื่องราว Harry Potter ช่วยให้เขาฟันฝ่าการถูกกลั่นแกล้งสมัยวัยรุ่น
เชื่อว่าบทของเครเดนซ์ แบร์โบนส์ ใน Fantastic Beasts and…