jediyuth.com
ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ วางแผนสร้าง Fast and Furious อย่างน้อยอีก 3 ภาค
ค่ายหนังยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส ไม่ค่อยมีวัตถุดิบในการใช…