jediyuth.com
แอนดรูว์ กราฟิลด์ และ มาร์ค เว็บบ์ ยืนยันกลับมาในภาคต่อ The Amazing Spider-Man
มีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรว่าผู้กำกับมาร์ค เว็บบ์ จะไม่…