javanan-e-emrooz.com
هیچ بانک اروپائی با ایران فعالیت های نقل و انتقال پولی نخواهد داشت
صفحه خبری جوانان امروز – پس از روزها گفتگو برای از بین بردن تاثیر خروج امریکا از برجام و همچنین تحریم های اقتصادی امریکا در مورد ایران ، و در حالیکه سران رزیم تمامی امید خود را به حمایت دوستا…