javanan-e-emrooz.com
در بزرگترین رویداد جهانی آخرین شنبه ماه مارس «ساعت زمین» شرکت کنید.
ترجمه و تنظیم گزارش : آ . قادری امروز بیست و هشتم ماه مارس مصادف با آخرین شنبه از این ماه است ، روزیکه ساعت زمین نامگذاری شده . یک جنبش مردمی در سراسر جهان است به منظور متحد کردن مردم برای حفاظت …