javanan-e-emrooz.com
دانشجویان دانشگاه تهران خواستار عزل «فرهاد رهبر»از ریاست دانشگاه تهران
دانشجویان دانشگاه تهران خواستار عزل «فرهاد رهبر»از ریاست دانشگاه تهران هستند . ولی کو گوش شنوا ! تشکل های دانشجوئی در دانشگاه تهران و دانشکده های زیر مجموعه آن به جدیت تقاضای برکناری …