javanan-e-emrooz.com
آیا عبدالحکیم دخار، تروریستی که در پاریس وحشت آفرید، به ایران سفر کرده است؟
فرامرز دادرس – کارشناس اطلاعاتی- فرانسه عبدالحکیم دخار، تروریست کار کشته و خونسرد، که موفق شده بود بگریزد و تا چهارشنبه شب، پنهان شود، از سوی یکی از نزدیکانش لو داده شد. عبدالحکیم دخار، پیش …