javanan-e-emrooz.com
سزاوارانه – ارسالی از سامان مقیمی
سزاوارانه مغز من دریچه ای دارد رو به تصویر دور و ماتت که از حرم عشق بازیمان دارد عرق میریزد بر چشمهایم ..چه سزاوارانه تنگ گرفته ای بر تمام تنم ..تکرار کن مرا بگذار در خودم تکرار شوم ..که …